تکلیف جلسه چهارم هفتم


۲۷ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۶:۵۶:۰۶
۴۸۲

سلام

۱-درس را تا صفحه ۶۰ به خوبی مطالعه کنید.

۲- کاربرگه شماره ۷ را انجام دهید.

۳- در نقشه ای که به پیوست ارسال شده، ناهمواری های ایران را با ذکر نام نشان دهید، نام قله های مهم را ذکر کنید.