آموزش ۹ حرف اول انکلیسی


۱۷ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۰:۴۵:۳۵
۳۳۱

دوازده حرف ۱-Aa ۲-Bb ۳-Cc ۴-Dd ۵-Ee ۶-Ff ۷-Gg ۸-Hh ۹-Ii

enlightenedلطفا با دقت به حروف ارائه شده نگاه کنید سپس به داستانها گوش فرا دهید.

داستانها تا جلسه دیگر حفظ شودو صوت خود را برایم ارسال نمایید.دوشنبه آینده آخرین مهلت می باشد.

اگر تمایل داشتید از روی متن دست نوشته بازنویسی نمائیدتا باکلمات  بیشتر آشنا شوید.smileyچندرسانه‌ای :