بخش فلسفه
تصاویر منتخب کاربران


تکلیف جلسه چهارم هفتم

تکلیف جلسه چهارم هفتم

اصلاح تکلیف جلسه قبل

اصلاح تکلیف جلسه قبل

تکلیف جلسه 19ابان پایه هشتم

تکلیف جلسه 19ابان پایه هشتم

هفته ی اول ترم دوم ورزش (هفتم و هشتم ونهم)

هفته ی اول ترم دوم ورزش (هفتم و هشتم ونهم)

اصلاح تکلیف جلسه قبل

اصلاح تکلیف جلسه قبل

اصلاح تکلیف جلسه قبل

اصلاح تکلیف جلسه قبل

گرامر درس 1- to be verbs

گرامر درس 1- to be verbs

کلاس آفلاین

کلاس آفلاین

ازمون درس اول پایه هشتم

ازمون درس اول پایه هشتم

امتحان شفاهی ترم اول

امتحان شفاهی ترم اول