تکلیف جلسه ی اول


خلاصه :

فیلم کوتاه روش علمی حل مسائل(بارگذاری شده در بخش محتوای درسی ) را با دقت مشاهده کنید.

مراحل مختلف روش علمی را در این فیلم مشخص کنید.

فرضیه های اولیه و روش آزمایش آنها چه بود؟

نتیجه ی نهایی آزمایش ها چه بود؟

دختران