تکلیف جلسه دوم ایران شناسی


۱۲ مرداد ۱۳۹۹ / ۲۰:۱۶:۲۸
۴۶۶

سلام

1- صفحات 44 تا 51 کتاب درسی را به خوبی مطالعه کنید.

2- از این صفحات 10 سوال به اشکال متنوع به همراه جواب طراحی کرده و ارسال کنید.

3- فعالیت صفحه 47 کتاب را پاسخ داده و ارسال کنید.

4- در نقشه ای که به پیوست ارسال شده، نام استان های ایران را بنویسید و ارسال کنید.

* مهلت ارسال تکالیف تا جلسه ی آینده است.

***توجه: تنها تکالیف جلسه قبل افراد زیر قابل قبول بوده است، بقیه افراد نسبت به اصلاح تکلیف یا ارسال آن اقدام کنند:

خانم ها ابراهیمی، امامی میبدی، پورسعید، جمشیدی نیا، حسینی، خیاط زاده، عابدینی، عادل، عبدالعظیمی، کیخا، مقصودی نیا.