تکلیف جلسه ی دوم


۱۵ مرداد ۱۳۹۹ / ۱۲:۳۷:۳۰
۵۶۷

۱-یک گروه چهار نفره تشکیل دهید.  ۲-برای هر کدام از حیطه های پژوهشی معرفی شده، دو موضوع از پژوهش های معرفی شده در سایت تبیان پیدا کنید. 

برای یافتن موضوعات پژوهش میتوانید از سایت تبیان یا جشنواره های پروژه دانش آموزی استفاده کنید.

پاسخ خود را به صورت متن در پاسخ تکالیف تایپ کنید.