آموزش ۹ حرف دوم انگلیسی


۲۴ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۰:۴۳:۱۸
۴۶۹

۱۰- Jj ۱۱-Kk ۱۲-Ll ۱۳-Mm ۱۴-Nn ۱۵-Oo ۱۶-Pp ۱۷-Qq ۱۸-Rr

Listen the voice and write the letters and stories,please

لطفا به صوت گوش کنید واز حروف و قصه ها یادداشت برداری بفرمایید.چندرسانه‌ای :