۲دوره در س mile A مختص کلاس پنجم


۳۰ شهریور ۱۳۹۹ / ۲۲:۱۳:۳۳
۳۷۷

Hi everyone

This is the second part of book

please listen and write then send me.

این دومین قسمت از کتاب است لطفا گوش کنید و بنویسید سپس ارسال نماییددر شاد لطفاچندرسانه‌ای :