۱۸ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۲:۳۳:۲۱
۰


فارسی 

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

روانخوانی درس ۱۳(ایران زیبا)

کلمات مهم

معنی کلمات: حفظ می کنند ، فراوان ، بناهای قدیمی 

دختر گل ، چند تصویر از جاهای دیدنی ایران ارسال کنيد.