۲۱ اسفند ۱۴۰۰ / ۲۱:۳۱:۳۴
۰


فارسی

۱۴۰۰/۱۲/۲۱

 صفحه های ۸۲ ،۸۳ ، ۸۴ (درست و نادرست و.....)

حفظ شعر ( ای خانه ی ما)