آموزش ۹ حرف اول انکلیسی۱۷ شهریور ۱۳۹۹ / ۰۱:۱۰:۴۷
۵۸۵
۲۲

۱-Aa ۲-Bb ۳-Cc ۴-Dd ۵-Ee ۶-Ff ۷-Gg ۸-Hh ۹-Ii

لطفا با دقت به حروف ارائه شده نگاه کنید سپس به داستانها گوش فرا دهید. داستانها تا جلسه دیگر حفظ شودو صوت خود را برایم ارسال نمایید.اگر تمایل داشتید از روی متن دست نوشته بازنویسی نمائیدتا باکلمات  بیشتر آشنا شوید.