دوره زبان پنجم۱۷ شهریور ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۱:۱۶
۴۷۸
۹

دوازده صفحه از کتاب پنجم بارگزاری شده است.

لطفا به صوت گوش فرا دهید و از روی متن ها یکبار بنویسید.

توجه توجهenlightened

امکان این وجود دارد که تصاویر نا مرتب به دست شما برسد.بنابراین لطفا باگوش کردن صوت به ترتیب صفحات توجه نمایید.چندرسانه‌ای :