فصل هفتم و هشتم

درس چهاردهم و پانزدهم

میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی و حملۀ چنگیز و تیمور به ایران۲۱ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۳:۴۷:۰۲
۲۷۷
۵

سلام عزیزانم این فایل شامل بخش دوم درس چهاردهم و بخش اول درس پانزدهم می باشد.

دختر های گلم این فیلم را با دقت ببینید و گوش کنید و بخش دوم درس چهاردهم و بخش ابتدایی درس پانزدهم را تا جایی که درس داده شد بخوانید و در کلاس سوالات و نظرات خود را پیرامون این مباحث مطرح کنید.


چندرسانه‌ای :