۳۰۹۲۹
۸۱

۴ کتابی که خوانده و در رزومه معرفی کرده‌ام

۱۵۲ محتوا در سامانه منتشر کرده‌ام

۳۱۶ دیدگاه در سامانه ثبت کرده‌ام

۱۲۹ فیلم در سامانه ثبت کرده‌ام

۳ عکس در سامانه ثبت کرده‌ام

۲۹ فایل در سامانه ثبت کرده‌ام

بیوگرافی


شما به بیوگرافی دسترسی ندارید.

دوستان و دنبال‌کنندگان


۶ (-- مشترک)

دانش و فناوری‌های من

در دانش و فناوری مهارتی ندارم!

فرهنگ و ادبیات من

اهل فرهنگ و ادبیات نیستم!

معجم للدرس السادس - عربی 8
معجم للدرس الأول - عربی 7
هی طبیبة
هی معلّمة
تدریس الدرس السادس - عربی 7
قواعد للدرس السادس - عربی 9
تدریس الدرس الخامس - عربی هفتم

...